LIME Business Intelligence Begrippen Wiki

Disclaimer: Onderstaande begrippenlijst geeft een overzicht van termen die we bij LIME Search&Connection tegenkomen in gesprekken, op events en binnen functieprofielen en hoe wij deze interpreteren. De lijst geeft een richting, en is aan te vullen op het moment dat zich nieuwe inzichten aandienen en in die hoedanigheid bedoeld als een dynamisch document. Mocht je suggesties hebben voor aanpassingen en toevoegingen voel je dan vrij om ons te mailen op: e.heijs@limesearch.nl.


Data Analytics (uit LIMETIME 15): het intensief gebruik van data, statistische en kwantitatieve analyse, verklarende en voorspellende modellering en op feiten gebaseerd management om tot besluite en acties te komen.


Big Data: Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden.

  • Big Data (uit LIME café): High-volume, high-velocity and/or high-variety information assets.


Dataset: Een gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. Elke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabele.


Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie.


  • Business intelligence wordt beschouwd als de opvolger van het management-informatiesysteem (MIS) uit voorgaande decennia.
  • Business Intelligence (uit LIME café): An umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance.


Data science is a multi-disciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from data in various forms, both structured and unstructured, similar to datamining.


Data-driven insight is een samengestelde term waarvan de onderdelen ongeveer het volgende betekenen:


  • Data-driven: using data skills to help guide curation of an insight/decision.
  • An insight: information that is useful & actionable for our stakeholders.


Datamining (gegevensdelving, datadelving) is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden tussen verschillende gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik.


Business analytics (BA) refers to the skills, technologies, practices for continuous iterative exploration and investigation of past business performance to gain insight and drive business planning.


  • Business analytics focuses on developing new insights and understanding of business performance based on data and statistical methods. In contrast, business intelligence traditionally focuses on using a consistent set of metrics to both measure past performance and guide business planning, which is also based on data and statistical methods.


Internet of Things (IoT) (uit LIME café): The network of devices such as vehicles, home appliances, sensors etc. that contain electronics and software which allows these things to connect, interact and exchange data.


Machine learning (ML) is the scientific study of algorithms and statistical models that computer systems use to effectively perform a specific task without using explicit instructions, relying on patterns and inference instead. It is seen as a subset of artificial intelligence.


Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma's, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt.


Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact (kunstmatig verschijnsel) dat een vorm van intelligentie vertoont.

  • Artificial intelligence (AI) (uit LIME café): Application of advanced analysis and logic-based techniques, including machine learning, to interpret events, support and automate decisions, and take actions.


Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd.

Deel: